პროექტის ექსპერტიზა


პროექტის ექსპერტიზა

პროექტის ექსპერტიზა გულისხმობს:

  • საქართველოს მთავრობის 41-ე დადგენილების მოთხოვნილებებთან (ტექნიკური რეგლამენტი „შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესები“) არქიტექტურული პროექტის შესაბამისობაში მოყვანა;
  • არქიტექტურული პროექტის ექსპერტიზა  (საქართველოს მთავრობის 41-ე დადგენილების მიხედვით);
  • წინასაპროექტო და პროექტირების პროცესში არქიტექტორთა კონსულტაცია.